เวียดนามกลาง ฮอยอัน สะพานมือ

25 จำนวนผู้เข้าชม  |  เวียดนาม

ประตูด่านผ่านแดนที่จะเข้าไปเวียดนาม "ลาวบาว"  เพราะเราะเดินทางมาจากทางจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย โดยผ่านจังหวัดสะหวันนะเขตของประเทศลาว แล้วมายังด่าน"ลาวบาว" เพื่อไยังประเทศเวียดนาม

 

 

 อุโมงค์วิงห์ม็อก เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็น
เวลาหลายปีเพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องในสมัยสงครามเวียดนาม แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพากัน
อพยพไปอยู่ในส่วนอื่นๆ ของประเทศ แต่ก็มีชาวบ้านจํานวนกว่า 300 คน ที่ยังอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์คนรูแห่ง
นี้เป็นเวลากว่า 5 ปี นับจากปี พ.ศ. 2509-2514
ภายในเครือข่ายอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า 2,000 เมตร นี้ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีทางเข้าออกทั้งหมด 13 ทาง
แต่ละชั้นจะมีการสร้างเป็นห้องต่างๆ ทางซ้ายและขวา โดยชั้นแรกมีจุดเด่นน่าชมอยู่ที่ห้องที่ใช้คลอดเด็กทารก
ถึง 17 คน และชั้นที่สองเป็นส่วนที่ใช้ในการประชุมในสมัยสงคราม จากนั้นจะมีทางเดินลงสู่ชั้นที่ 3 ของอุโมงค์
อุโมงค์หวิงห์ม็อกสามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี

 

 

 พระราชวังไดนอย พระราชวังเว้ หรือนครจักรพรรดิ์ไดโนย (DaiNoi) ถูกสร้างขึ้นตามความ
เชื่อในแบบจีนซึ่งได้รับอิทธิพลจากการที่ประเทศเวียดนาม ตกอยู่ในการปกครองของจีนมามากกว่าพันปี
โดยรอบของพระราชวังแห่งนี้มีกําแพง ล้อมโดยรอบสามชั้นสําหรับกําแพงด้านนอกสุดถูกสร้างด้วยหิน, อิฐ,
ดินโดยมีความสูงประมาณ 8 เมตร หนา 20 เมตร

 

 

 

วัดเทียนมู่
หรือเทพธิดาราม บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ําหอม ซึ่งเป็นวัดโบราณที่สวยที่สุดของกรุงเว้ ประกอบด้วยเจดีย์ศิลปะ
วันที่หนึ่ง : ขอนแก่น - มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ด่าวลาวบาว – อุโมงค์วิงห์ม็อก - เว้
วันที่สอง : เว้ - วัดเทียนมู่หรือเทพธิดาราม - พระราชวังไดโนย - เมืองฮอยอัน
ร่วมสมัย เวียดนาม - จีน สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปทองคําประดิษฐานอยู่ รอบเจดีย์มีระฆังทองแดง
ยักษ์หนักกว่า 2,000 กิโลกรัม แผ่นศิลาจารึกยักษ์บนเต่าหินยักษ์ ประติมากรรมปูนปั้นตัวละครในนิยายสาม
ก๊กขนาดใหญ่ ตุ๊กตาหินแกะสลัก รูปเซียนต่างๆ พระพุทธรูปเก่าแก่และรถเก๋งประวัติศาสตร์ที่เจ้าอาวาสใช้นั่ง
ไปเผาตัวเองมรณภาพกลางกรุงไซง่อน เพื่อประท้วงผู้นําเวียดนามใต้ในอดีต

 

 

ถึงเมืองฮอยอัน จากนั้นนําท่าน นั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน (Bamboo
basket boat) พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ
ยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมือง
ฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ําแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัย
โบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพ
นับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นําชมพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุ
ยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่17
ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปัก
มืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก

 

 

 

นําท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหาร
ใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมี
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหัน
หลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหิน
อ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน
มากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว
เมืองดานังได้สวยงามมาก

 

 

 

ภูเขา บานาฮิลล์ ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วย รีสอร์ท
โรงแรม นําท่านสู่จุดไฮไลต์นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World
Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801เมตร ในอดีตบา
นาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ให้
ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy
Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่
ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ
3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้ําไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน จากนั้น
นําท่านชมสะพานสีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม
พร้อมเป็นจุดชมวิวบนเขาบาน่าฮิลล์ จุดเช็คอินสุดฮิตตอนนี้

 

สำหรับโปรแกรมขอนแก่น-เวียดนาม เดินทางปลอดภัย เที่ยวครบทุกโปรแกรมแน่นอนครับผม

 

 

เป็นภาพจากกล้องฟิล์มเพื่อนำภาพแบบย้อนยุค ให้ได้อารมณ์แก่การท่องเที่ยวภาพประทับใจยิ่งขึ้น

 

ท่านใดสนใจรายละเอียด ดูที่ลิ๊งค์ด่านล่างได้เลยครับ

https://www.kkltour.com/product/50443/kkl-vnt-c43

 

 

 

 


 

 

 
             
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
     083-837-6915 (คุณเหน่ง)  063-509-2602 (คุณนิว)
 

Powered by MakeWebEasy.com