ลาวใต้ คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน เดินทางโดยรถบัส

ลาวใต้ คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน เดินทางโดยรถบัส


น้ำตกคอนพะเพ็ง – ตลาดเช้าปากเช - น้ำตกตาดเยือง- น้ำตกตาดฟาน – ไร่กาแฟปากซองไฮแลดน์ - วัดภูพร้าว - กิจกรรมเต้นบัดสะลบ
5,500 บาท/ท่าน
สายการบิน BUS
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ขอนแก่น – อุบลราชธานี
 • วันที่

  2

  อุบลราชธานี – น้ำตกคอนพะเพ็ง – ปากเช
 • วันที่

  3

  น้ำตกตาดเยือง- น้ำตกตาดฟาน – ไร่กาแฟปากซองไฮแลดน์-ด่านช่องเม็ก

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63 5,500 5,500 4,500 1,000 - 5,500 สอบถาม
06 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63 5,500 5,500 4,500 1,000 - 5,500 สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายพิทยาคม คะมานิคม บ้านไผ่ 4060592366
บัญชีสะสมทรัพย์ นางสาวณัฐฑินาฏย์ เตียนมีผล เซนทรัล ขอนแ่กน 0343913370
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

  J   ค่ารถปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง                                                                        

  J  ค่าที่พักระดับมาตรฐานหรือเทียบเท่าจำนวน 1  คืน (พักห้องละ2ท่าน)        

  J  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

  J  ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม 5  มื้อ                              

  J  เจ้าหน้าที่บริการระหว่างการเดินทาง หัวหน้าทัวร์คนไทย ไกด์ลาว สตาฟฟ์             

  J  ค่าอาหารว่าง,โค๊ก,น้ำเปล่า,ผ้าเย็นตามรายการ

  J  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

อัตราดังกล่าวไม่รวม     

   ô  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่นมินิบาร์,ชัก รีด,โทรศัพท์ ฯลฯ   ô  ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือจากทางรายการจัดให้     

   ô  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 200.-      ô ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย3%,1%

   ô  กรณีไม่มีพาสปอร์ต ต้องทำเอกสารผ่านแดนไทย – ลาว เพิ่มท่านละ 100.-                         


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน