ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ชมทุ่งพิงค์มอส 6วัน 3คืน บิน(TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ชมทุ่งพิงค์มอส 6วัน 3คืน บิน(TG)


TAKAYAMA...(ทาคายาม่า-นาโกย่า) JAPAN ALPINE ROUTE (HND-NGO) โตเกียว-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์-ชมทุ่งพิงค์มอส 6วัน3คืน วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี-ย่านชินจูกุ-ศุนย์จำลองแผ่นดินไหว ชมทุ่งพิ้งค์มอส(SHIBAZAKURA PARK)-ไร่วาซาบิไดโอะ-ปราสาทมัตสึโมโต้-ถนนนากามาจิ ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์(กำแพงหิมะ)-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ โอชิโนะ ฮัคไค-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้
42,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
 • วันที่

  2

  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ศุนย์จำลองแผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • วันที่

  3

  ชมทุ่งพิ้งค์มอส (SHIBAZAKURA PARK) - ไร่วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ
 • วันที่

  4

  ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) - มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยะเบะ
 • วันที่

  5

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - อิออนพลาซ่า
 • วันที่

  6

  สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
06 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 42,900 40,900 38,900 6,000 - 25,900 32

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายพิทยาคม คะมานิคม บ้านไผ่ 4060592366
บัญชีสะสมทรัพย์ นางสาวณัฐฑินาฏย์ เตียนมีผล เซนทรัล ขอนแ่กน 0343913370
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน