ทัวร์สิงคโปร์ SYMBOLIC SINGAPORE 3วัน 2คืน บิน(SQ)

ทัวร์สิงคโปร์ SYMBOLIC SINGAPORE 3วัน 2คืน บิน(SQ)


อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม
17,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Singapore Airlines
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สิงคโปร์-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway)-Dinner at Song Fa-มารีน่า เบย์ แซนด์-Hotel
 • วันที่

  2

  ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน-UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)-Dinner at Boon Tong Kee-ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร)-Hotel
 • วันที่

  3

  Duty Free Shop-วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์-ช้อปปิ้ง ORCHARD-THE JEWEL CHANGI-สนามบิน-สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 18,999 17,999 16,999 5,500 - 7,000 50
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 19,999 18,999 17,999 5,500 - 7,000 50
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 19,999 18,999 17,999 5,500 - 7,000 44
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,999 17,999 16,999 5,500 - 7,000 43
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 18,999 17,999 16,999 5,500 - 7,000 20
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 18,999 17,999 16,999 5,500 - 7,000 20
01 พ.ค. 63 - 03 พ.ค. 63 19,999 18,999 17,999 5,500 - 7,000 50
02 พ.ค. 63 - 04 พ.ค. 63 18,999 17,999 16,999 5,500 - 7,000 50
08 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 18,999 17,999 16,999 5,500 - 7,000 20
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 17,999 16,999 15,999 5,500 - 7,000 20
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 18,999 17,999 16,999 5,500 - 7,000 20
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 18,999 17,999 16,999 5,500 - 7,000 20

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายพิทยาคม คะมานิคม บ้านไผ่ 4060592366
บัญชีสะสมทรัพย์ นางสาวณัฐฑินาฏย์ เตียนมีผล เซนทรัล ขอนแ่กน 0343913370
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน